CentOS 安装 moreutils 获得额外 Unix 工具

Eric 杂记 172 次浏览 抢沙发

什么是 moreutils

moreutils 是一个提供额外 Unix 工具的软件包,其包含了一些很有用的命令。

详见 http://joeyh.name/code/moreutils/ 介绍。

安装 moreutils

CentOS 默认没有安装 moreutils,基础软件源也不提供,需要添加 EPEL 软件源安装。

yum -y install epel-release
yum -y install moreutils

发表评论

电邮地址用于 Gravatar 头像显示,不会被公开可见。